מדיניות פרטיות – תקנון

השימוש באתר “champsproteinchampsprotein.com (להלן- “אתר”) באמצעות קנייה באתר ו/או באמצעות השארת פרטי אירועים באתר (להלן-“השימוש באתר”) , מהווים הסכמתך, המשתמשת, לתנאי השימוש אשר נקבעו להלן ע”י צ'אמפס שיווק בע"מ (להלן-“החברה”)

בעצם השימוש באתר, הנך מצהירה כי קראת, הבנת והינך מסכימה לתנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך ע”י החברה בהתאם לתנאי השימוש

ככל שהנך מתנגדת לקבל את תנאי השימוש שלהלן במלואם וכלשונם, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר.    

 1. מטעמי נוחות בלבד נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד. 
 1. בעשותך שימוש באתר את מצהירה כי הינך מעל גיל 18. 
 1. ככל שהשימוש באתר הוא בשם תאגיד, על התאגיד חלה האחריות המלאה כי המשתמשת היא בעלת הסמכות לעשות שימוש כאמור בשם התאגיד. 
 1. בתקנון זה לעיל ולהלן החברה –צ'אמפס שיווק בע"מ 516189792  לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה וכל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, מנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל.
 1. האתר מאובטח ע”י אבטחת SSL.
 1. האבטחה על פרטי כרטיס האשראי הנמסרים היא באחריות חברת טרנזילה בע”מ (להלן-טרניזלה)  בלבד ובכפוף לתקנון/תנאי ההתקשרות עימה. החברה אינה אחראית על ההתקשרות מול טרנזילה ו/או אבטחת המידע שנמסר לה והמשתמשת פוטרת את החברה מכל טענה ו/או אחריות הקשורה לעניין זה. 
 1. הזמנה תהא בתוקף רק לאחר ביצוע תשלום מלא. 
 1. מחירי המוצרים ומחירי המשלוחים באתר כוללים בע”מ. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ומחירי המשלוחים לפי ראות עיניה. המחירים הקובעים הם אלו שהתפרסמו באתר בעת ביצוע ההזמנה. דמי המשלוח המוצגים באתר הינם על בסיס הערכה, ועשויים להשתנות, בין היתר, בהתאם לכמות ו/או סוג המוצרים המוזמנים ומקום האספקה. 
 1. מטעמי מגבלת מרחק, החברה אינה מבצעת משלוחים למקומות המרוחקים דרומית לבאר שבע או צפונית לקיסריה. 
 1. משלוח יסופק עד 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה. זמני אספקת המשלוחים הם בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 ל- 20:00 בלבד . לא תהא אספקת משלוח בשבתות וחגים. לשם הזהירות, יודגש כי על אף זמני המשלוחים כאמור לעיל, יום שישי אינו ולא יחשב כיום עסקים. 
 2. בכל מקום בו, ימנע מהחברה לספק את המוצרים בשל תנאי מזג אוויר ו/או סיכון ביטחוני לחיי השליחים, יקבע מקום אחר לקבלת המשלוח כאשר קביעתה של החברה את המקום החלופי תחייב את הצדדים. סירבה המשתמשת למקום החלופי או לא הופיעה היא ו/או מי מטעמה למקום החלופי במועד שנקבע בין הצדדים, יראו את המשלוח/המוצר כאילו סופק במלואו ולא תהא זכאית המשתמשת לכל השבת תמורה ו/או חלקה ו/או זיכוי. 
 1. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעילי האתר ימנעו את מכירת המוצרים ו/או יעכבו את אספקת המוצרים, לרבות אך לא רק, תקלות בכל גורם ו/או אחר הנחוץ להשלמת הליך ההזמנה, לרבות תקלות מחשוב, תקשורת, חשמל, שביתה, השבתה,  פגעי טבע, מלחמה, הכרזה על מבצע צבאי ו/או כוח עליון, תהא רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה והיא לא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.  
 1. המוצרים יסופקו לבית המשתמשת לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת. משתמשת המבקשת משלוח לכתובת עסק תציין את שם בית העסק ליד שם המזמינה/המשתמשת. 
 1. המוצרים יסופקו בצירוף חשבונית/קבלה בה יפורטו המוצרים. בדיקת המשלוח הינה באחריותה הבלעדית של המשתמשת. קבלת המשלוח מהווה ויתור מוחלט וסופי על כל דרישה ו/או טענה מצד המשתמשת בקשר לאי התאמות בין המוצרים שסופקו ובין ההזמנה. המשתמשת מתחייבת כי המשלוח יתקבל במועד האספקה על ידה ו/או על ידי בגירה (בת למעלה מ-18). החברה לא תישא בכל אחריות לקבלת המשלוח ע”י מי שאינה בגירה מטעמה של המשתמשת ולא תישמענה טענות ע”י המשתמשת על אי התאמה בשל קבלת המשלוח ע”י מי שאינה בגירה. 
 1. צריכת המוצרים הינה באחריותה הישירה והבלעדית של המשתמשת והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמת המוצרים לצורכי המשתמשת ו/או מי מטעמה ו/או למצבם הבריאותי והפיסיולוגי, לרבות, אך לא רק, לאלרגיות לרכיבי המוצרים ו/או חלקם.
 1. שימוש באתר כהגדרתו לעיל, אשר משמעו הסכמת המשתמשת לתנאי השימוש/התקנון, מהווה גם הסכמת המשתמשת לשליחת החברה אליה, בדואר אלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ומידע פרסומי אודות פעילות, מוצרים ושירותים נוספים. אם המשתמשת אינה מעוניינת להמשיך לקבל מידע זה, ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת ע”י הודעה במייל בלבד. 

 ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית. על אף האמור לעיל, לא ניתן להחזיר אריזות שנפתחו מאירזתם המקורית או שנעשה בהם שימוש אחר מחוץ לאריזתם.

כדי להחזיר את המוצרים, יש לשלוח אימייל למיילinfo@champsprotein.com   ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה עבורך, ופרטי משלוח.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד לתקרה של 100 ש”ח.

מוצרים פגומים ואחריות:

מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. באם אין במלאי החנות מוצר דומה, יושב לך כל כספך. להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.

במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל למיילinfo@champsprotein.com  ובו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה ופרטי המשלוח או הזיכוי.

 1. לשם תפעולו של האתר, ובין היתר, על מנת לאסוף נתונים על שימוש המשתמשת באתר, ומידע מגוון אחר, לרבות זמן הצפייה באתר, האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמשת להתקנתן על מחשב המשתמשת וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. 
 1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר. אין לבצע כל העתקה, הפצה, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת, ניצול ו/או פגיעה בזכויות אלו, בכולן ו/או חלקן, ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. 
 1. על התקנון/תנאי השימוש יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית לגביו תהא לביהמ”ש השלום ברחובות או לביהמ”ש המחוזי מרכז, בכפוף לסמכותם העניינית.